Σχέδιο Επιχορήγησης ΚΟΤ για Κέντρα Αναψυχής – Ανακαίνιση Χώρων και Αντικατάσταση Εξοπλισμού!

Βασικός Στόχος του Σχεδίου

Η ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκεκριμένων εσωτερικών και εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων εστίασης και υγιεινής των Κέντρων Αναψυχής καθώς και των χώρων παρασκευής φαγητών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πελατείας.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου περιλαμβάνουν:

  • Ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής
  • Αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέζια) στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης  η νέα επίπλωση δεν θα πρέπει να είναι πλαστική και θα πρέπει να τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης του Οργανισμού
  • έργα ανακαίνισης των χώρων του μαγειρείου και της κοινόχρηστης αίθουσας εστίασης, όπως επίσης και αντικατάστασης/ αγοράς μέρους του επαγγελματικού βαρετού εξοπλισμού του μαγειρείου
  • Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος αποδεδειγμένα συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης, όπως ταμειακές μηχανές, σύστημα λήψης και προώθησης παραγγελιών, WiFi, ηλεκτρονικά συστήματα πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης
  • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, είτε κεντρικού ή με split units.

 

Προϋπολογισμός Σχεδίου

Ο Προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε €415,000.

Η έγκριση των αιτήσεων που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους από τον Οργανισμό (First InFirst Out).

Περίοδος Εφαρμογής / Προσκλήσεις Σχεδίου

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο θα μπορούν να υποβάλλονται εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση/ προκήρυξη, που θα ανακοινώνει ο ΚΟΤ.

Αιτήσεις, στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης, μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Προθεσμία ολοκλήρωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η 30 Νοεμβρίου 2017.

 

Ύψος Επιχορήγησης

Για την παρούσα προκήρυξη (αρ. προκήρυξης 1/2017) το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους €6.000 και ελάχιστο κόστος επένδυσης τουλάχιστο €2.000.

 

Δικαιούχοι

Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κέντρων Αναψυχής που λειτουργούν αυτοτελώς και αποδεδειγμένα κατά τα 3 τελευταία χρόνια για περίοδο πέραν των 6 μηνών κάθε χρόνο, τα οποία διαθέτουν για τα 3 τελευταία τουλάχιστο χρόνια κατάταξη με βάση την Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσία και έχουν σε ισχύ, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, για το έτος 2016 ή/και το 2017.

Ο KOT δύναται να εξετάσει και αιτήσεις από επιχειρηματίες Κέντρων Αναψυχής τα οποία παρόλο που έχουν κατάταξη δεν έχουν εξασφαλίσει, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής/ αλλαγή χρήσης της οικοδομής, που στεγάζεται το κέντρο, για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα και νοουμένου ότι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων δεν έχουν προβεί σε αγωγές έξωσης των επιχειρηματιών αυτών.

Εξαιρούνται από το Σχέδιο επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή που αποτελούν μέρος αλυσίδων δικαιοχρησίας (franchise).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Zebranico Consulting LTD στο 24400664 ή στείλτε μας email στο zebranicoconsulting@gmail.com.

Μπορούμε να αναλάβουμε την ετοιμασία και συμπλήρωση των εντύπων της αίτησής σας, καθώς και να επιβλέψουμε τη διαδικασία διαχείρισης του έργου μετά την εξασφάλιση της έγκρισης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος και η λήψη της σχετικής χορηγίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.