Σεμινάριο με θέμα: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στη σημερινή εποχή κάθε επιχείρηση προκειμένου να καταφέρει να είναι ανταγωνιστική, θα πρέπει να εφαρμόσει σύγχρονες πολιτικές HRM, έτσι ώστε η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της να γίνεται με τέτοιο τρόπο όπου η οικονομική μονάδα θα εξασφαλίσει το 100% της απόδοσης τους, με τελικό στόχο την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Επιχείρισης.

Κρίσιμα θέματα όπως η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, οι Πολιτικές Παρακίνησης και Ανάπτυξης του Προσωπικού, η Διαχείριση των Αλλαγών, τα Συστήματα Κινήτρων, η Διαχείριση της Απόδοσης και της αξιολόγησης θα παρουσιαστούν με απλότητα και πληθώραπαραδειγμάτωνBestPractices επιτυχημένων Οργανισμών και CaseStudies. Θα αναλυθούν διεξοδικά και θα δοθεί έμφαση στα σημεία κλειδιά που θα πρέπει ο υπεύθυνος του HRM να λάβει σοβαρά υπόψη του. Το συγκεκριμμένο σεμινάριο κρίνεται ανάγκη να πραγματοποιηθεί καθότι ο σύγχρονος ρόλος του HRM στις μέρες μας αποτελεί την ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές (κουλτούρα) προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι ενός οργανισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να δίνουν λύσεις σε όλα τα θέματα που απασχολούν την θέση ενός σύγχρονου μάνατζερ HRM με απόλυτη επιτυχία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της Οικονομικής Οντότητας.

Μεταξύ άλλων το σεμινάριο μας προσφέρει τη δυνατότητα για:

 • «Στήσιμο» ενός Συστήματος HRM από μηδενική βάση
 • Αποτύπωση πλήρως των υπάρχουσων αδυναμίων και ελλείψεων ενός ήδη εγκατεστημένου Συστήματος HRM
 • Να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης για το υπάρχον σύστημα ΗRM
 • Προσέλκυση Υποψηφίων
 • Αξιολόγηση αποδοτικότητας και παρακίνησης των εργαζομένων
 • Τα μυστικά της Επιτυχημένης Συνέντευξης για πρόσληψη
 • Διαχείριση Αποδοχής Προσωπικού – Μεθοδολογία Αξιολόγης
7 & 14/12/2017,
Ημέρα : Πέμπτη 
στις: 08:30-15:30 Χώρος διεξαγωγής: S.K Stirixis Business Consulting Services Ltd, Λευκωσία

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού –
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Προϊσταμένοι Τμημάτων
 • Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης- Ανάπτυξης Προσωπικού
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Δικηγόρους και Γιατρούς

Κόστος συμμετοχής: (Ευρώ)

Κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο: – 285 + ΦΠΑ

Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο απο ΑνΑΔ-228

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο- 57 + ΦΠΑ (54,15).

Προσφέρονται 8 θέσεις εντελώς δωρεάν για ανέργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ. 

 

Βιογραφικό Εκπαιδευτή: Χαράλαμπος Ταπάκης

Ο Χαράλαμπος Ταπάκης έχει αποφοιτήσει από το University of Salford με σπουδές στα οικονομικά για επιχειρήσεις, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Northumbria. Έχει συμπληρώσει 14 έτη (από 20 συνολικά εργασιακής πείρας) ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων (παρέχοντας υπηρεσίες σε Στρατηγικά, Οργανωτικά Θέματα και θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού) και ως Εκπαιδευτής σε διάφορους τομείς (Ανθρώπινο Δυναμικό, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, Επικοινωνία, Στρατηγική Ανάπτυξη, Διαχείριση Χρόνου, Διαχείριση Έργων, οικονομική διαχείριση, Ασφάλεια & Υγεία, Αλλαγή, Νέα Κουλτούρα, κλπ) γεγονός που τον έφερε σε επαφή με μεγάλο αριθμό οργανισμών και έργων. Μέσα από την πείρα αυτή, χειρίστηκε αριθμό περιπτώσεων οργανισμών οι οποίοι αντιμετώπιζαν θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία, τα οικονομικά δεδομένα, τις εισπράξεις και πολλά άλλα. Δημιούργησε για λογαριασμό πελατών, συστήματα εισπράξεων και λειτουργίας εισπρακτικής πολιτικής. Σημαντικός ρόλος του αφορούσε την προσπάθεια χειρισμού της αλλαγής από ένα τρόπο λειτουργίας σε σχέση με τις εισπράξεις σε άλλο βελτιωμένο τρόπο.

Στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών η παροχή άτυπης και οργανωμένης εκπαίδευσης αφορούσε τομείς όπως καθοδήγηση προσωπικού, επικοινωνία εντός της εταιρείας και με πελάτες, εξυπηρέτηση πελατών, αξιοποίηση της ομαδικότητας, οργάνωση, πωλήσεις, branding και μάρκετινγκ, διευθυντικές πρακτικές, Ασφάλειας & Υγείας στο γραφειακό περιβάλλον, Προσέγγιση Εργοδοτών στη ΔΥΑ, Διαχείριση Χρόνου & Διαχείριση έργων, Οργάνωση & Διαδικασίες, Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός των σεμιναρίων στα οποία συμμετείχε επιχορηγήθηκαν από την ΑνΑΔ.

Ως σύμβουλος συμμετείχε επίσης το 2007 – 2009 στο σχέδιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικροεπιχειρήσεις 1-4 ατόμων, και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε 30 εταιρείες αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αλλαγή, ενώ διαχειρίστηκε την αλλαγή μαζί τους για τη δημιουργία νέας κουλτούρας και προσέγγισης (προς πελάτες, προσωπικό, λειτουργία, κλπ). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναλώθηκε χρόνος για τα θέματα των εισπράξεων, σύστημα εισπράξεων και τιμολογιακής πολιτικής.

Τέλος, η εμπειρία του σε διευθυντικές θέσεις μετά την απόκτηση του ΜΒΑ (μετά το 1998) πρόσφερε χρήσιμες εμπειρίες στο χειρισμό σύνθετων προβλημάτων αλλά και του έγκαιρου χειρισμού διαφόρων θεμάτων με πρακτικό τρόπο.

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα    τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

Verification