Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων!

Η εταιρεία μας Zebranico Consulting LTD, διαπιστευμένος φορέας από το τμήμα Γεωργίας σας ενημερώνει για την προκήρυξη του  Kαθεστώτος 4.1, για τις επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων! Οι αιτήσεις για αυτή την προκήρυξη υποβάλλονται από 9 Μαϊου μέχρι 9 του Σεπτέμβρη 2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες αποταθείτε στα τηλέφωνα: 24400664 & 99347380

Email: [email protected]

Ο προϋπολογισμός Α’ προκήρυξης είναι: €20.000.000

Κατηγορία Α

“Κλιματικά έξυπνη γεωργία”

Συνολική επένδυση €5.000 μέχρι €80.000

Επενδύσεις που συμβάλουν:

  • Στην εξοικονόμηση ύδατος.
  • Στην διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων (η επένδυση μπορεί να ξεπερνά τις €80.000).
  • Παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

____________________________________________________________________________________________________

Κατηγορία Β

“Εκσυγχρονισμός γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων”

  • Ελάχιστο ύψος επένδυσης €15.000 στις ορεινές περιοχές και €30.000 στις υπόλοιπες.
  • Μέγιστη ενίσχυση ανά προκήρυξη: €400.000 και €600.000 για συμμετέχοντες στο Μέτρο 6.1 “Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών”.
  • Ποσοστά ενίσχυσης

πινακας