ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΙΚΤΑΚΛΕΙΣΤΑΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
Αγροτική Ανάπτυξη-71
Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική214-
Αθλητισμός-13-
Τουρισμός-8-
Πληροφορική146-
Απασχόληση-18-
Αστική - Ανάπτυξη-1-
Βιομηχανία 122-
Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία18-
Δημόσια Διοίκηση-17-
Περιφερειακή Ανάπτυξη-9-
Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ258-
Οικονομία - Χρηματοπιστωτικά229-
Εμπόριο-7-
Ενέργεια1046-
Υγεία436-
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα234-
Μετανάστευση και Ιθαγένεια-10-
Μεταφορές521-
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία3025011
Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα-6210
Δικαιοσύνη - Ασφάλεια2377
Εκπαίδευση και Κατάρτιση3985
Τηλεπικοινωνίες5264
Άλλη Θεματική Κατηγορία2283
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή10511
Νεολαία2491
Πολιτισμός4331
Άλλες Υπηρεσίες1141
Διάστημα-101