Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

 • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση Μελετών Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Μελέτες Οργάνωσης & Business Plan
 • Project Management – Υπηρεσίες Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης
 • Μελέτες Εισαγωγής – Διάχυσης Καινοτομιών σε Επιχειρήσεις
 • Μελέτες Συστημάτων Παραγωγής – Κοστολόγησης
 • Μελέτες Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Μελέτες Εισαγωγής Νέων Προϊόντων σε Αγορές
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Αναπτυξιακά – Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προς Περιφέρειες & Δήμους

 • Υπηρεσίες Καταγραφής, εκκαθάρισης ιδιοκτησιακού καθεστώτος και Αξιοποίησης της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
 • Νομική υποστήριξη αδειοδότησης – τακτοποίησης αυθαιρέτων κτιρίων, καταχώρηση ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο
 • Ειδικές Υπηρεσίες Ωρίμανσης και Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ
 • Υπηρεσίες Αξιοποίησης Χρηματοδοτήσεων και Παραγωγικών Πόρων
 • Οργάνωση και ανάπτυξη των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
 • Χωροθέτηση – αξιοποίηση Τουριστικών Λιμένων (μαρίνες, τουριστικά καταφύγια)
 • Ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης για τον ορθολο- γικό σχεδιασμό της λειτουργίας των Υπηρεσιών των Δήμων και την υποβολή προτάσεων στην Ψηφιακή Σύγκλιση (e-government)
 • Μελέτη σκοπιμότητας για την ανταποδοτική οργάνωση και εξωτερίκευση της λειτουργίας (Outsourcing) της αποκομιδής των απορριμμάτων
 • Ειδικές Υπηρεσίες Οργάνωσης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και προσέλκυσης επενδύσεων
 • Μελέτη σκοπιμότητας για την ανταποδοτική οργάνωση και εξωτερίκευση της λειτουργίας (Outsourcing) των υποδομών πληροφορικής
 • Ειδικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης εσωτερικών οργανωτικών αλλαγών και βελτίωσης αποδοτικότητας διαδικασιών των Υπηρεσιών του Δήμου (ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση)
 • Διενέργεια έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών του Δήμου.
 • Συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης των στελεχών του Δήμου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Ειδικές Υπηρεσίες κοινωνικής οργάνωσης,αντιμετώπισης φαινομένων αποκλεισμού και φτώχειας, στήριξης της απασχόλησης κ.λπ.