Σκοπός της εταιρίας μας

H Zebranico Consulting Ltd έχει ως σκοπό ίδρυσης την ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποίησης των κονδυλίων που παρέχονται από αυτή, είτε μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε των εθνικών σχεδίων χορηγιών. Επιπροσθέτως, βασικός ρόλος είναι η κατάρτιση των ατόμων και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Zebranico Ltd, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη δραστηριότητα τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Κύριος σκοπός είναι να προσφέρει στους πελάτες της συνεχή ενημέρωση και διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων μαζί με  καινοτόμες δημιουργικές λύσεις για αποτελεσματικότερη εταιρική – προϊοντική προβολή και προώθηση.

Επίσης έχει σαν στόχο την προσφορά υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνονται και ξεπερνούν τις προδιαγραφές ποιότητας που θέτουν οι αναθέτουσες υπηρεσίες, οι συλλογικοί και ατομικοί πελάτες του και έχουν ως γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους καταρτιζόμενους/ες.