Περιγραφή δραστηριοτήτων ΚΕΚ

H Zebranico Ltd έχει ως σκοπό ίδρυσης την ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποίησης των κονδυλίων που παρέχονται από αυτή, είτε μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε των εθνικών σχεδίων χορηγιών. Επιπροσθέτως, βασικός ρόλος είναι η κατάρτιση των ατόμων και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Zebranico Ltd, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη δραστηριότητα τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι δραστηριότητες του ΚΕΚ θα αφορούν την ανάληψη, παρακολούθηση, αξιολόγηση για τους σκοπούς της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων,  προγραμμάτων, εργασιών πάσης φύσεως και την άσκηση συναφών προς την επαγγελματική κατάρτιση δραστηριοτήτων, προσωπικού, δήμων και κοινοτήτων. Επιπλέον, κύρια δραστηριότητα του ΚΕΚ θα είναι η ουσιαστική προώθηση της απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας των κατοίκων με την ανάληψη ή προώθηση πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και συναφών ενεργειών έρευνας αγοράς εργασίας, επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και υποστήριξης. Τέλος, η παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων και υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι άνεργοι, οι γυναίκες, η νεολαία,  οι οποίες  για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους αδυνατούν να εισαχθούν στην αγορά εργασίας. Σκοπός είναι να ενισχυθούν οι δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων αυτών, ώστε μέσω των δραστηριοτήτων κατάρτισης  να αποκτήσουν μια σφαιρική και πιο ολοκληρωμένη εικόνα των σύγχρονων απαιτήσεων εργασίας.