Επιχορηγημένο Σεμινάριο για Αποδεδειγμένες Τεχνικές Παρακίνησης των εργαζομένων & Αύξηση της Παραγωγικότητας (Λάρνακα, 24 Μαϊου & 31Μαϊου 2016)

Αποδεδειγμένες Τεχνικές παρακίνησης των εργαζομένων & Αύξηση της Παραγωγικότητας

Το παρόν πρόγραμμα κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί αφού μέσα από αυτό οι Συμμετέχοντες θα καταφέρουν να αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με αποδεδειγμένες τεχνικές παρακίνησης εργαζομένων. Επίσης μέσα από το πρόγραμμα θα προκύψουν αποτελέσματα εφαρμόσιμα από την αυξημένη παραγωγικότητα των υπαλλήλων άλλων επιχειρήσεων σε ανεπτυγμένες χώρες με αποτέλεσμα τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούνται από αυτές.

Μεταξύ άλλων το σεμινάριο μας προσφέρει τη δυνατότητα για:

  • Επίτευξη στόχων & αποτελεσμάτων μέσων των συνεργατών.
  • Στρατηγικές Παρακίνησης των εργαζομένων.
  • Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εσωτερικών πελατών της επιχείρησης.
  • Επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και  αυξημένη παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Επιχειρήσεων.
  • Προϊσταμένοι Τμημάτων.
  • Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων.
  • Υποψήφιους νέους επιχειρηματίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών

Βιογραφικό Εκπαιδευτή: Χαράλαμπος Ταπάκης

Ο Χαράλαμπος Ταπάκης έχει αποφοιτήσει από το University of Salford με σπουδές στα οικονομικά για επιχειρήσεις, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Northumbria. Έχει συμπληρώσει 14 έτη (από 20 συνολικά εργασιακής πείρας) ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων (παρέχοντας υπηρεσίες σε Στρατηγικά, Οργανωτικά Θέματα και θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού) και ως Εκπαιδευτής σε διάφορους τομείς (Ανθρώπινο Δυναμικό, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, Επικοινωνία, Στρατηγική Ανάπτυξη, Διαχείριση Χρόνου, Διαχείριση Έργων, οικονομική διαχείριση, Ασφάλεια & Υγεία, Αλλαγή, Νέα Κουλτούρα, κλπ) γεγονός που τον έφερε σε επαφή με μεγάλο αριθμό οργανισμών και έργων. Μέσα από την πείρα αυτή, χειρίστηκε αριθμό περιπτώσεων οργανισμών οι οποίοι αντιμετώπιζαν θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία, τα οικονομικά δεδομένα, τις εισπράξεις και πολλά άλλα. Δημιούργησε για λογαριασμό πελατών, συστήματα εισπράξεων και λειτουργίας εισπρακτικής πολιτικής. Σημαντικός ρόλος του αφορούσε την προσπάθεια χειρισμού της αλλαγής από ένα τρόπο λειτουργίας σε σχέση με τις εισπράξεις σε άλλο βελτιωμένο τρόπο.

Στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών η παροχή άτυπης και οργανωμένης εκπαίδευσης αφορούσε τομείς όπως καθοδήγηση προσωπικού, επικοινωνία εντός της εταιρείας και με πελάτες, εξυπηρέτηση πελατών, αξιοποίηση της ομαδικότητας, οργάνωση, πωλήσεις, branding και μάρκετινγκ, διευθυντικές πρακτικές, Ασφάλειας & Υγείας στο γραφειακό περιβάλλον, Προσέγγιση Εργοδοτών στη ΔΥΑ, Διαχείριση Χρόνου & Διαχείριση έργων, Οργάνωση & Διαδικασίες, Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός των σεμιναρίων στα οποία συμμετείχε επιχορηγήθηκαν από την ΑνΑΔ.

Ως σύμβουλος συμμετείχε επίσης το 2007 – 2009 στο σχέδιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικροεπιχειρήσεις 1-4 ατόμων, και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε 30 εταιρείες αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αλλαγή, ενώ διαχειρίστηκε την αλλαγή μαζί τους για τη δημιουργία νέας κουλτούρας και προσέγγισης (προς πελάτες, προσωπικό, λειτουργία, κλπ). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναλώθηκε χρόνος για τα θέματα των εισπράξεων, σύστημα εισπράξεων και τιμολογιακής πολιτικής.

Τέλος, η εμπειρία του σε διευθυντικές θέσεις μετά την απόκτηση του ΜΒΑ (μετά το 1998) πρόσφερε χρήσιμες εμπειρίες στο χειρισμό σύνθετων προβλημάτων αλλά και του έγκαιρου χειρισμού διαφόρων θεμάτων με πρακτικό τρόπο.

Ημέρα & Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη, 24 Μαϊου 2016 & 31 Μαϊου 2016

2 Συναντήσεις – 09:00-16:30

Τόπος Διεξαγωγής:  Uclan Cyprus, Λάρνακα

Κόστος συμμετοχής: (Ευρώ)

Κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο : – 255 + ΦΠΑ

Αξία Επιχορήγησης για κάθε άτομο απο ΑνΑΔ 204

Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο – 51 + ΦΠΑ (48,45).

Προσφέρονται 8 θέσεις εντελώς δωρεάν για ανέργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ.

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο και να μάθετε περισσότερα για Αποδεδειγμένες Τεχνικές Παρακίνησης των εργαζομένων & Αύξηση της Παραγωγικότητας τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

Verification