Σχέδιο χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Σκοπός Σχεδίου Χορηγιών KOT

Το Σχέδιο του ΚΟΤ στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Οι ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου περιλαμβάνουν:

 • (α)στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός,
 • (β)στη στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και
 • (γ)στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων.

Χρηματοδότηση του Σχεδίου

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 1ης αυτής προκήρυξης του Σχεδίου, θα ανέλθει στα €16 εκ.

Δικαιούχοι & Άξονες Προγράμματος

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δυνητικούς Δικαιούχους που είναι Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής (οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανά άξονα και τύπο ξενοδοχειακής επιχείρησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον οδηγό του σχεδίου).

Το Σχέδιο επιμερίζεται σε 3 Άξονες.  Κάθε ένας από τους 3 Άξονες, περιλαμβάνει διαφορετικό πεδίο / προσανατολισμό αναπτυξιακού προγράμματος, ως εξής:

 • Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
 • Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
 • Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Ένταση χορηγίας

Για τους Άξονες Α και Β, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου, και η ένταση της χορηγίας κυμαίνεται από 10% μέχρι 30% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση, ενώ για κάθε κατηγορία επενδύσεων καθορίζεται ανώτατο ποσό χορηγίας.

Για τον Άξονα Γ, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται μέχρι 70% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“de minimis”).

Σκοπός Σχεδίου Χορηγιών KOT

Το Σχέδιο του ΚΟΤ στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Οι ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου περιλαμβάνουν:

 • (α)στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός,
 • (β)στη στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και
 • (γ)στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων.

Χρηματοδότηση του Σχεδίου

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 1ης αυτής προκήρυξης του Σχεδίου, θα ανέλθει στα €16 εκ.

Δικαιούχοι & Άξονες Προγράμματος

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δυνητικούς Δικαιούχους που είναι Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής (οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανά άξονα και τύπο ξενοδοχειακής επιχείρησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον οδηγό του σχεδίου).

Το Σχέδιο επιμερίζεται σε 3 Άξονες.  Κάθε ένας από τους 3 Άξονες, περιλαμβάνει διαφορετικό πεδίο / προσανατολισμό αναπτυξιακού προγράμματος, ως εξής:

 • Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
 • Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
 • Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Ένταση χορηγίας

Για τους Άξονες Α και Β, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου, και η ένταση της χορηγίας κυμαίνεται από 10% μέχρι 30% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση, ενώ για κάθε κατηγορία επενδύσεων καθορίζεται ανώτατο ποσό χορηγίας.

Για τον Άξονα Γ, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται μέχρι 70% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (“de minimis”).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Zebranico ConsultingLTD στο 24400664 ή στείλτε μας email στο zebranicoconsulting@gmail.com.

Μπορούμε να αναλάβουμε την ετοιμασία και συμπλήρωση των εντύπων της αίτησής σας, καθώς και να επιβλέψουμε τη διαδικασία διαχείρισης του έργου μετά την εξασφάλιση της έγκρισης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος και η λήψη της σχετικής χορηγίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.