SUSTAINABLE FOOD SECURITY (ΚΛΕΙΣΤΟ)

Πρόσκληση: SUSTAINABLE FOOD SECURITY

Κωδικός Αναγνώρισης: H2020-SFS-2015-2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική):

(1) SFS-02b-2015: Assessing soil-improving cropping systems,

(2) SFS-05-2015: Strategies for crop productivity, stability and quality,

(3) SFS-10b-2015: Scientific basis and tools for preventing and mitigating farmed mollusc diseases,

(4) SFS-13-2015: Biological contamination of crops and the food chain,

(5) SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly,

(6) SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement,

(7) SFS-01c-2015: Assessing sustainability of terrestrial livestock production,

(8) SFS-07b-2015: Management and sustainable use of genetic resources,

(8) SFS-11b-2015: Consolidating the environmental sustainability of European aquaculture,

(9) SFS-18-2015: Small farms but global markets: the role of small and familiy farms in food and nutrition security

(10) SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

SFS-02b-2015: Assessing soil-improving cropping systems
Οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογήσουν τα πραγματικά οφέλη που μπορούν να επιφέρουν τα συστήματα καλλιέργειας εδαφοβελτιωτικών και γεωπονικών τεχνικών (π.χ. γεωργία ακριβείας, αμειψισπορά, γεωργία διατήρησης) στην ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς και να εντοπίσουν και να ελαχιστοποιήσουν περιορισμούς και μειονεκτήματα.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SFS-05-2015: Strategies for crop productivity, stability and quality
Οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν έξυπνες προσεγγίσεις και εργαλεία για τη βελτίωση του εντοπισμού, πρόβλεψης και εισαγωγής χρήσιμων γενετικών παραλλαγών σε καλλιέργειες, καθώς και ευνοϊκούς συνδυασμούς των γονότυπων και πρακτικών διαχείρισης σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SFS-10b-2015: Scientific basis and tools for preventing and mitigating farmed mollusc diseases
Οι προτάσεις θα πρέπει να εξετάσουν τα παθογόνα με τεκμηριωμένες επιπτώσεις στην παραγωγή των κύριων εκτρεφόμενων ειδών μαλακίων στην Ευρώπη (στρείδια, μύδια, κυδώνια και χτένια).
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SFS-13-2015: Biological contamination of crops and the food chain
Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου της μόλυνσης από μυκοτοξίνες σε καλλιέργειες και σε όλο το μήκος των αλυσίδων τροφίμων και ζωοτροφών.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly
Οι προτάσεις πρέπει να συμπεριλάβουν πτυχές υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατροφικές ανάγκες, διατροφικές συμπεριφορές και προτιμήσεις, αισθητικές πτυχές, τη διάσταση του φύλου, ηθικής, κοινωνικο-οικονομικές και πολιτιστικές πτυχές.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΟΜΗ

SFS-01c-2015: Assessing sustainability of terrestrial livestock production
Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση της βιωσιμότητας και πιθανής παροχής υπηρεσιών οικοσυστημάτων, κοινωνικών υπηρεσιών, ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και πιθανά ανταλλάγματα μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων ζωικής παραγωγής της ΕΕ.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SFS-07b-2015: Management and sustainable use of genetic resources
Οι προτάσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης και της χρήσης (κυρίως ευρωπαϊκών) γενετικών συλλογών ex-situ και in situ. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να στηρίζουν την απόκτηση, διατήρηση, τον χαρακτηρισμό / αξιολόγηση και κυρίως τη χρήση των συγκεκριμένων γενετικών πόρων στην αναπαραγωγή, γεωργικές και δασικές δραστηριότητες.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SFS-11b-2015: Consolidating the environmental sustainability of European aquaculture
Οι προτάσεις θα πρέπει να συλλέγουν υφιστάμενα και να αναπτύσσουν νέα εργαλεία για την πρόβλεψη και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων, σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κυριότερων ευρωπαϊκών τμημάτων της υδατοκαλλιέργειας και την ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων στις κύριες περιοχές παραγωγής.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας

SFS-18-2015: Small farms but global markets: the role of small and familiy farms in food and nutrition security
Οι προτάσεις πρέπει να αξιολογήσουν πλήρως το ρόλο που έχουν οι οικογενειακές φάρμες και άλλες μικρές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και ιδιαίτερα εκείνες με μικρές δομές για την επίτευξη βιώσιμης FNS, αξιολογώντας τα μέσα με τα οποία οι οντότητες αυτές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα, ζωοτροφές και ίνες κάτω από ολοένα σπανιότερους πόρους, καθώς και παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία και αναπτύσσοντας εργαλεία για καθοδήγηση των φορέων λήψης αποφάσεων στην επιλογή και συνδυασμό οδών εντατικοποίησης.
Τύπος δράσης: Δράσεις έρευνας και καινοτομίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €104,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

100%

Θεματικές Κατηγορίες:

Αγροτική Ανάπτυξη
Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Επιμελητήρια
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2015

 

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001

Σημείο Επαφής EE:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2. …

Άλλοι Σύνδεσμοι:

Partner links https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
http://www.fitforhealth.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/2373/CL/1